line decor
   povratak na početnu stranicu │e-mail:rudarstvo@gmail.com │tel:+385 (0)99 8898 232
line decor


 
 

 
 
Otpadna ulja
 

Otpadna maziva ulja se zbog svojih opasnih svojstava svrstavaju u opasni otpad. Obzirom da su velike mogućnosti njihove oporabe potrebno je osigurati što je moguće veći udio skupljanja čime će se smanjiti onečišćenja okoliša.
 
Potrošnja mazivih i jestivih ulja u stalnom je porastu. U ovom trenutku procijenjene količine svježih ulja koje se stavljaju na tržište u RH su 35.000 t/g mazivih ulja i 50.000 t/g jestivih ulja. Nakon uporabe, ta ulja postaju otpadna ulja.
 
Prosječni udio skupljanja u zemljama EU15 kreće se oko 90%, s namjerom da se i dalje povećava.
Europska Unija usvojila je Smjernicu o otpadnim uljima kojom se treba uspostaviti sustav za skupljanje i odgovarajuće zbrinjavanje otpadnih ulja.
Ova Smjernica prenesena je u hrvatsko zakonodavstvo u Pravilniku o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06), kojim se propisuje način gospodarenja otpadnim uljima i uvode naknade za otpadna ulja.
 
Ciljevi
Strategijom gospodarenja otpadom RH predviđena je uspostava 1-2 centra za gospodarenje opasnim otpadom koji bi omogućili prihvat otpadnih ulja.
Kvantitativni cilj: do 2010 godine osigurati oporabu 90% prosječne mase otpadnih ulja skupljenih tijekom godine.

KATEGORIJE OTPADNIH MAZIVIH ULJA
Kategorije otpadnih mazivih ulja prema stupnju onečišćenja
I. kategorija – otpadna ulja mineralnog porijekla sa sadržajem halogena ispod 0,2% i ukupnim polikloriranim bi- i terfenilima ispod 20 mg/kg. Ova se ulja mogu obraditi i ponovo koristiti za proizvodnju svježih ulja.
II. kategorija – otpadna ulja mineralnog, sintetičkog i biljnog porijekla sa sadržajem halogena iznad 0,2% i ispod 0,5% i ukupnim polikloriranim bi- i terfenilima iznad 20 mg/kg i ispod 30 mg/kg. Ova se ulja mogu koristiti kao gorivo u energetskim i proizvodnim postrojenjima instalirane snage uređaja veće ili jednake 3 MW ili u pećima za proizvodnju klinkera u tvornicama cementa.
III. kategorija – otpadna ulja nepoznatog porijekla i sva druga otpadna ulja sa sadržajem halogena iznad 0.5 %, ukupnim polikloriranim bi- i terfenilima iznad 30 mg/kg i plamištem ispod 550 C. Ova se ulja moraju spaljivati u pećima za spaljivanje opasnog otpada minimalne djelotvornosti 99,99 %.
IV. kategorija – poliglikoli/oliglikoli, otpadna ulja na bazi poliglikola/oliglikola koja se radi nemiješanja s ostalim uljima I. i II. kategorije i posebnih zahtjeva u postupku odstranjivanja moraju skupljati i oporabiti i/ili zbrinuti odvojeno.

Pravilnikom je zabranjeno miješanje otpadnih ulja različitih kategorija, miješanje sa drugim otpadom kao i miješanje s opasnim otpadom koji sadrži PCB/PCT, a dozvoljeno je mješanje samo otpadnih ulja I. i II. kategorije koja se predaju ovlaštenom sakupljaču za otpremu na termičku obradu

 

Koncesiju za skupljanje otpadnih mazivih ulja na području Republike Hrvatske za period od 5 godina imaju sljedeće tvrtke:

1.

AEKS d.o.o.

Ivanić Grad

2.

APO d.o.o.

Zagreb

3.

C.I.A.K. d.o.o.

Zagreb

4.

CIAN d.o.o.  

Split

5.

DEZINSEKCIJA

Rijeka

6.

EKOL d.o.o.

Karlovac

7.

FLORA VTC d.o.o.

Virovitica

8.

JADRAN-METAL d.o.o.

Pula

9.

KEMIS d.o.o.

Zagreb

10.

MAZIVA ZAGREB d.o.o.

Zagreb

11.

MC ČIŠĆENJE d.o.o.

Sisak

12.

METIS d.o.o. 

Škrljevo

13.

MI-VI MAZIVA d.o.o.

Sesvete

14.

NACIONAL d.o.o.     

Bjelovar

15.

PATTING d.o.o.

Varaždin

16.

SIROVINA ODLAGALIŠTE d.o.o.     

Zadar

17.

VAL-INT d.o.o.

Sveta Nedjelja

18.

ZAGREBPERTOL d.o.o.       

Zagreb

 
Koncesiju za skupljanje otpadnih mazivih i jestivih ulja na području Republike Hrvatske za period od 5 godina imaju sljedeće tvrtke:

1.

IND-EKO d.o.o.

Rijeka

2.

KOMUNALIJE HRGOVČIĆ

Županja

3.

UNIVERZAL d.o.o.   

Varaždin

 
Koncesiju za termičku oporabu otpadnih mazivih ulja na području Republike Hrvatske za period od 10 godina imaju sljedeće tvrtke:

1.

AGROPROTEINKA d.d.

Sesvete

2.

DALMACIJACEMENT d.d.

Kaštel Sućurac

3.

HOLCIM d.o.o.

Koromačno

4.

INA d.d. RAFINERIJANAFTE RIJEKA

Rijeka

5.

IND-EKO d.o.o.

Rijeka

6.

KALUN d.d.   

Drniš

7.

MAZIVA ZAGREB d.o.o.

Zagreb

8.

NAŠICECEMENT d.d.

Našice

9.

SAŠA PROMET CIGLANA BLATUŠA d.o.o.

Topusko

10.

VIS d.o.o.    

Varaždin

Koncesiju za materijalnu oporabu otpadnih jestivih ulja sa svrhom proizvodnje biogoriva na području Republike Hrvatske za period od 10 godina imaju sljedeće tvrtke:

1.

MODIBIT d.o.o.

Ozalj

2.

VITREX d.o.o.

Virovitica

Koncesiju za materijalnu oporabu otpadnih ulja na području Republike Hrvatske za period od 10 godina imaju sljedeće tvrtke:

1.

KEMO d.o.o.

Zagreb

 
 
Ovlaštenim skupljačima otpadnih ulja, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost isplaćuje naknade za skupljene i predane količine otpadnih mazivih i jestivih ulja u iznosu od
1,00 kn/litri.
U slučaju da za sakupljena otpadna ulja na području Republike Hrvatske ne postoji ovlaštena tvrtka za materijalnu oporabu i/ili termičku obradu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja ovlašteni sakupljač dužan je, uz prethodnu suglasnost Fonda, organizirati oporabu i/ili zbrinjavanje predmetnog otpada izvan Republike Hrvatske. Naknada za pokrivanje troškova iznosi 4,5 kn/kg.

Izvor: Agencija za zaštitu okoliša

 

Otpadna ulja

gume

metali

akumulatori i baterije

 

Obavijesti:

 

Rudarski zakon

Pravilnik o eksploataciji

Pravilnik o istraživanju

Pravilnik o stručnoj osposobljenosti

Zakon o radu

Zakon o gradnji

Izvor: Narodne novine
 

 
 
izrada:izradainternetstranica.info